RODO

OŚWIACZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018r. Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w formularzu zgłoszeniowym jest Anna Kowal prowadząca działalność gospodarczą PRACOWNIA TWÓRCZA BĘ202, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres: ul. Leśna 56, 34-113 Bęczyn, numer NIP: 922-23-76-762.

Zasady przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych dokłada wszelkich starań by zapewnić bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych podczas ich przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych w szczególności z poszanowaniem następujących zasad:

 • w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm),

 • rzetelnie i uczciwie (zasada rzetelności),

 • w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,

 • w konkretnych celach (dane nie są zbierane „na zapas”),

 • nie więcej niż potrzeba (adekwatność),

 • z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość),

 • nie dłużej niż potrzeba (czasowość),

 • zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

Cele przetwarzania:

Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • wykonanie usługi i zawarcie umowy o świadczenie usługi lub do celów podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umowy,

 • prowadzenia dokumentacji księgowej w tym wystawiania faktur,

 • prowadzenia działań marketingowych,

 • ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.

Zakres przetwarzania danych:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących zakresach:

 • wykonanie usługi i zawarcie umowy o świadczenie usługi lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umowy, zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego (telefon stacjonarny/komórkowy), adres (ulica, numer domu/lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj), nazwa przedsiębiorcy (nazwa firmy) oraz numer NIP,

 • dla celu marketingu zakres przetwarzanych danych to: adres poczty elektronicznej,

 • dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, nazwa przedsiębiorcy oraz numer NIP,

 • dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego (telefon- stacjonarny/komórkowy), adres (ulica, numer domu/lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj), nazwa przedsiębiorcy oraz numer NIP.

Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie danych jest dobrowolne, jednak może być konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w następujących przypadkach:

 • wykonanie usługi i zawarcie umowy o świadczenie usługi,

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Niepodanie danych osobowych niezbędnych do ww. celów skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy i wykonania usługi.

Okres przechowywania danych:

Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres, który jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane:

 • dla celu związanego z wykonaniem usługi oraz zawarciem umowy o świadczenie usługi dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy,

 • dla celu marketingu dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu,

 • dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą),

 • dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dane przechowywane są przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks Cywilny (podstawowy termin dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata)

zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

Odbiorcy danych:

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom, z którymi współpracuje Administrator:

 • firmom, które zajmują się dostawą przesyłek kurierskich lub pocztowych,

 • podmiotom świadczącym usługi księgowe.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Jako podmioty danych mają Państwo następujące prawa:

 • prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,

 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych np. w celu otrzymywania informacji handlowych. Zgodę tę można w każdej chwili wycofać, składając stosowane oświadczenie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw prosimy o kontakt z Administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: pracownia@be202.pl lub poczty tradycyjnej: Anna Kowal Pracownia Twórcza BĘ202, ul. Leśna 56, 34-113 Bęczyn.

Podstawy przetwarzania danych osobowych:

- Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku wyrażenia przez osobę zgody na otrzymywanie informacji handlowych,

- Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

- Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

- Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w przypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub strony trzeciej.

Z poważaniem, Anna Kowal